Nøgletal

Årlige finansielle nøgletal – fortsættende aktiviteter

Mio. DKK 2015/16 2014/15 2013/14   2012/13 2011/12
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 2.665 2.538 2.563 2.423,7 2.297,2
Bruttoresultat 1.513 1.446 1.470 1.371,0 1.252,7
Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 306 263 284 254,9 219,1
Resultat af primær drift (EBIT) 243 207 221 191,4 155,5
Resultat før skat 247 201 215 178,3 154,8
Årets resultat* 195 140 165 3,8 89,7
Balance
Langfristede aktiver i alt 476 569 560 520,3 722,9
Kortfristede aktiver i alt 968 1.283 1.294 1.502,0 1.284,6
Aktiver bestemt for salg 0 148 145 144,3
Aktiekapital 171 170 169 169,4 169,4
Egenkapital i alt 740 884 833 808,8 830,6
Langfristede forpligtelser i alt 27 48 63 82,5 246,8
Kortfristede forpligtelser i alt 677 920 958 1.131,0 930,1
Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 0 152 140 140,0
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømme fra driftsaktiviteter* 183 226 264 232,1 258,4
Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i alt 238 241 173 59,0 150,2
Ændring i likviditet -81 69 64 30,1 63,5
Finansielle nøgletal
Bruttomargin (%) 56,8 54,8 57,3 56,6 54,5
EBITDA-margin (%) 11,5 10,0 11,0 10,5 9,5
EBIT-margin (%) 9,1 7,8 8,6 7,9 6,8
Egenkapitalforrentning (%) 23,5 18,0 19,5 16,9 13,6
Soliditetsgrad (%) 51,2 47,5 45,3 40,0 41,4
Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill 736 659 708 914 1.110
Afkast på investeret kapital (%)** 33,0 31,4 31,2 20,9 14,0
Rentebærende gæld ultimo, netto* 25 82 52 118,2 248,1
Finansiel gearing (%) 3,4 9,3 6,3 14,6 29,9
Medarbejdere
Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte ultimo 1,146 1.042 1.047 1.264 1.302

Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens “Anbefalinger og Nøgletal 2015”. Der henvises til nøgletalsdefinitioner i årsrapporten.

* Resultater og nøgletal for koncernen som helhed

** Afkast på investeret kapital er beregnet som EBIT i forhold til gennemsnitlig invetesteret kapital inklusive goodwill

Sidst opdateret: 1. september 2016.