Selskabsvedtægter

Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

I tilfælde af stemmelighed ved valg træffes beslutningen ved lodtrækning.

Nærværende forhold om stemmeflertal kan alene ændres med tilslutning fra mindst 9/10 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen vedtager skriftlig afstemning, eller dirigenten finder denne ønskelig.