Vederlagspolitik

For at skabe interessesammenfald mellem aktionærer, direktion og andre ledende medarbejdere og bidrage til, at alle fokuserer på at indfri koncernens målsætninger, har IC Group bonus- og aktieincitamentsprogrammer.

Fratrædelsesordninger for direktion og andre ledende medarbejdere består udelukkende af et opsigelsesvarsel på 12-18 måneder. I særlige tilfælde vil opsigelsesvarslet dog kunne være op til 24 måneder.

Incitamentsaflønning

Direktion og ledende medarbejderes incitamentsaflønning indeholder bonus- og aktieincitamentsprogrammer. I overensstemmelse med IC Groups’ corporate governance-retningslinjer deltager bestyrelsen ikke i incitamentsprogrammer.

Direktion og en række ledende medarbejdere er omfattet af et bonusprogram, der belønner i forhold til opnåede finansielle resultater inden for eget ansvarsområde. Bonuspotentialet er i størrelsesordenen 10-50 % af årsgagen. Bonusprogrammet belønner resultatskabelse inden for det enkelte regnskabsår og bidrager til at sikre, at koncernens resultatmål indfris, idet fuld bonus kun tildeles, hvis koncernen når sine mål.

Koncernen har tidligere tildelt warrants og aktieoptioner til et antal af ledende medarbejdere og nøglemedarbejdere. Informationer om disse fremgår af selskabets årsrapporter, som findes her.

Warrant program for 2014/15

Bestyrelsen besluttede, at koncernens direktion og det øvrige Global Management Team for regnskabsåret 2014/15 skulle være omfattet af et warrantprogram, hvor der kunne tildeles warrants af en værdi på op til 50% af den årlige gage. Størrelsen af den konkrete tildeling fastsættes diskretionært af selskabets bestyrelse, bl.a. under hensyntagen til selskabets vækst i nettoomsætningen og EBIT- margin i regnskabsåret.

De tildelte warrants giver adgang til, mod kontant betaling, at tegne et antal aktier svarende til de tildelte warrants. Erhvervelsen kan ske i forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapport hhv. 3, 4 og 5 år efter datoen for tildelingen af warrants. I tilfælde af, at et direktionsmedlem beslutter at ophæve ansættelsesforholdet med Koncernen, vil tildelte warrants, som ikke er modne til udnyttelse ved ansættelsens ophør, bortfalde.

Antallet af tildelte warrants fastsættes ved hjælp af Black -Scholes-modellen som følger:

  • Udnyttelseskursen fastsættes som den højeste af enten lukkekursen for IC Groups aktie d. 2. september 2015 eller gennemsnittet af lukkekurserne de forudgående handelsdage.
  • Volatiliteten beregnes på baggrund af de daglige lukkekurser de seneste 3 regnskabsår. Beregningsperioden har dermed en løbetid, der svarer til minimumsløbetiden for de tildelte warrants.
  • Den risikofrie rente fastsættes på baggrund af 10-årige danske statsobligationer.
  • Baseret på tidligere erfaringer antages udnyttelsestidspunktet at falde midt i udnyttelsesperioden, og løbetiden er derfor antaget til 4 år.

Dagsværdien af programmerne indregnes i resultatopgørelsen over optjeningsperioden.