Regnskabsaflæggelse og interne kontroller

Bestyrelsen og den daglige ledelse vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med koncernens regnskabsaflæggelsesproces.

Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg, der løbende overvåger regnskabsaflæggelsesprocessen samt tilstrækkeligheden og effektiviteten af de etablerede interne kontroller, herunder nye regnskabsstandarder, anvendt regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn.

Bestyrelsen overvåger og kontrollerer den eksterne revisors uafhængighed samt overvåger planlægningen, udførelsen og konklusionen på den eksterne revision.

Bestyrelse og direktion udstikker retningslinjer for de forretningsgange og interne kontroller, der skal overholdes, herunder:

  • Løbende opfølgning på opnåede mål og resultater i forhold til godkendte budgetter
  • Retningslinjer for den overordnede ledelse
  • Code of Conduct
  • Finanspolitik
  • Forsikringspolitik
  • Investor Relationspolitik
  • Handel med selskabets aktier og dertil knyttede finansielle instrumenter
  • Vederlagspolitik samt overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning for direktionen
  • Rules of Authority

De vedtagne politikker, manualer og procedurer opdateres løbende og kommunikeres internt.

Væsentlige konstaterede svagheder, mangler og overtrædelse af vedtagne politikker, forretningsgange og interne kontroller rapporteres til bestyrelsen og revisionsudvalget.