Udvalg

Bestyrelsen har i overensstemmelse med NASDAQ OMX Copenhagen’s anbefalinger vurderet behovet for særlige faste bestyrelsesudvalg, herunder revisions-, vederlags- og nomineringsudvalg. I forlængelse heraf har bestyrelsen oprettet et revisionsudvalg, et vederlagsudvalg, et operationsudvalg samt et nomineringsudvalg. Endvidere vil bestyrelsen løbende vurdere hensigtsmæssigheden ved at anvende særlige ad hoc-udvalg.

Revisionsudvalget

Revisionsudvalget overvåger regnskabsaflæggelsesprocessen, og hvorvidt virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystem fungerer effektivt. Endvidere overvåger revisionsudvalget den lovpligtige revision af årsrapporten og afgiver indstilling om valg af revisor til den samlede bestyrelse. Endelig overvåger og kontrollerer revisionsudvalget revisors uafhængighed, herunder særligt leveringen af yderligere tjenesteydelser til IC Group A/S og datterselskaber. Revisionsudvalgets arbejde varetages ved mindst tre årlige udvalgsmøder. Revisionsudvalget rapporterer til den samlede bestyrelse.

Medlemmer: Peter Thorsen (Formand), Henrik Heideby  og Niels Martinsen

 Vederlagsudvalget

Vederlagsudvalget har til opgave at indstille vederlagspolitikken, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning gældende for bestyrelse og direktion, til beslutning i bestyrelsen. Endvidere fremlægger vederlagsudvalget forslag til bestyrelsen vedrørende ethvert vederlag til bestyrelse og koncerndirektion, og sikrer herunder, at dette vederlag er i overensstemmelse med vederlagspolitikken. Det er desuden Vederlagsudvalgets opgave at sikre, at oplysningerne i årsrapporten om vederlagsforhold til bestyrelse og koncerndirektion er korrekte, retvisende og fyldestgørende. Vederlagsudvalgets arbejde varetages ved mindst to årlige udvalgsmøder.

Medlemmer: Henrik Heideby (Formand), Anders Colding Friis og  Niels Martinsen

Operationsudvalget

Operationsudvalget har til opgave at diskutere mulighederne for driftsrelateret optimering og effektivitetsforbedring på tværs af værdikæden. Udvalgets fokusområder vil hovedsageligt afspejle driftsorganisations prioriteter, som løbende afstemmes med SVP, Operations.

Medlemmer: Michael Hauge Sørensen (Formand) og Peter Thorsen

Nomineringsudvalget

Nomineringsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde i relation til blandt andet bestyrelsens og direktionens sammensætning og foretager herunder en årlig evaluering af bestyrelsens og direktionens størrelse, kompetencer og sammensætning.

Medlemmer: Henrik Heideby (Formand), Anders Colding Friis og  Niels Martinsen